WOMEN FELLOWSHIP OPPORTUNITY (Wayana)

Umïtïnme teihamo Wayana haponkom wëlïham Amazone ponokom apëtomatop kalakulike malalë ëtï iloptailë ipatawëhe aptao iwëtapëtomatopkome

© René Ockhuysen

Ma helë imilikutpï ailë emna wëlïham amëipei tuwalë iweitopkom malalë projecttom inipohnëpïtpïkom enepotohme ekalëtohme emna neneme. Mëlë ekalëlïhtao man ipok tïpatakom ïtop ipetukwatop ekalëtophe malalë klimaat tïwë ëtïtohpëk tala manu mëlë ëhewïlïkmala nëtïja katop ekalëtophe. Malalë kaliponotom apëtomatohpëk tuwalë koni eitopke uhpak tëwëhepatoponpïkom ailë mïhja anumhak kaliponotom ëheme ëtïtohme.

 • Ihjan project pëk teiheme mëtïjai of upak ipëk eitop apëtomaneme.
 • Enetop onderzoek pëkënme mëtïjai of tïwëlën project pëk tëhepahamo. sikolopëkënkom apëtomatohpëk ëutë ponokom apëtomatop.
 • Elamna welïime umïtïnme eitop tënepoi malalë ëtï iloptailë ipatao aptao apëtomatop tupihe.

Tëmamine ëtïtop!

 • Wayana welïime ëwaptao malalë ëpata ipetukwahan itu ikulunmahanme ëwaptao.
 • Talanme ëmë akename helë haponkom pëkënme mala aptao man ipokehnë tuwalë eitopohpe ëmë sike.
 • Tanme ëmë klimaat eitoptom eitohpëk tuwalë molo tanme ënipohnëpï klimaat ëniwïlïkmala hapon eitohme aptao man ipokehnë.
 •  Tanme ëmë wëlïham apëtomahe ëtutoptompo hapëm awomikom ïtohpëk aptao ipok man malalë ëutë petukwatohpëk ipok tepohnëphe ëwaptao.

Isanoptop:

Hakëne kaliponotom mënëhtanopja hakëne ëutë poinë teihamo. Moloinë mekja apëtomatopkom mënëtïja US 10,000 kalakulike ikuptëhe Conservation International nekalëtpïke project pëk eitohme. Mëlë programma man 1 jalï katïp malalë mënëtakïme maart 2021 aptao februari 2022 pona.

Helë katïphe man oloko ëtïlïhe aptao:

 • Wayana hapon welïi 18 jalï teihem of mëlë jalï uhpolon.
 • Ipëk teihamo helëkom ëutë ponokome aptao man ipok: Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Peru, Guyana, Suriname.
 • Malalë tanme tënon organisatie peitome teihem aptao nai emna akename pampila enehe of ëwehet ekalëtponkom pampila enehe. Tënonkom akëlënme man mëklë olokohe teihem ëitën mëklë ënïkjam akëlën.
 • Ipokan telefoon ispe eitophe malalë internet nuhpanhe huwa.
 • Malale bankrekeninghe apuwatophe huwa.
 • Elamna iloptailëla tïtëhemhe tïwëlëlon pona aptao.

Talawa helë pëk?

Enohkë ënimilikutpï documentëntom ekalëtpï imiliktop enï formaat ailë lëken:

 • Upotop formulier man ëtapëtomatop uponejalë tïmilikpoihe.
 • Isanoptop formulier tïmilikhem man Wayana organisatieja of ëutë ponokom kaliponotomoja tïmilikpoihe.

Pulik kaikë opinën link pëkëna tëmamine eitop upotop formulier downloaden ïtohme.


Talë helëpo downloaden tïkë

24 januari 2021 pona man tëmamine eitop upotop enoktop ipok helë lideresindigenas@conservation.org e-mail pona.