WOMEN FELLOWSHIP OPPORTUNITY (Trio)

Amazone wenjan tarënomanton entuton/akenahtëton wërtiton akoronmato rïto programma karahkuripëkën irë kure itu pata rïtohton ijanoro

© René Ockhuysen

Ma serë panpira tae nai wëriton ihtarënmase ainja ëikarë tïnïrïkonpë ma tïnehtëkon tïrëen projekt pë iponohtome iijane serëtonpë ituton ma oninpëkenton aeneme wehto akoronmaneton kure tïpïne tïrïtohtonpë itukon ipatakontokon wenjantonpë ma sehken tïwërëken serëmao weiton iwehtopë wehtarënmato ma tïpataponton ikarihtëtohpë marë pena itamurunpëkon ïnïrï ma iwehtoponpë taerë iwehtopë   tïwarëtohke ma irëpëerë marë tïrïto rïtohton ipunëhto ekaramatome.

 • Tahken kainan projekt enïrï ma penatoro tïrëen projekt akoronmato marë nai kure ëëja.
 • Imenekato rïpoto ma sehken sikoropë empatohton rïto projekt rïtohpë  ëpatapontomoropë.
 • Ëikarë ënïrïhton rïto mëesan ëmoitï tarëno wëriton irasahton/entuton akoronmatohpë itu oninpëkenton pataponton kure tïpïne enetohpë akoronmato.

Tëka ekaramato tiweisanoja!

 • Tarëno wërime  ëmë ahtao ma ënïrïseme kure itu rïto akoronmase ëmë ahtao ma tïpïne itu eneto ëëja kurepa tïrïse marë ëmë ahtao.
 • Ma penarë orokome iweihpëme ëmë ahtao ëpataponton akërë kure ituton awënton oninpëkenton kure ikurunmatohpë ma kurepa tïrïtohpë pena ëtamurunpëkon inïrïhpë tontaerë tïrïtohke ëëja.
 • Ma tïnpunëpïkenme ëmë ahtao sehken ëwarë tïwërëken pata ma weiton iwehto ëpata ënonopo klimaatverandering pijasa kunme iwehto akoronmato ëëja.
 •  Ma sehken ënïrïseme ma ënetaseme enerïhtao ëëja wëriton inehtë inïrïkon ituton oninpëkenton ikurunmatohpë entumatohpë ma tïpataponton ikarihtëtohpë marë irëton Kure ëëja ahtao.

Erahtëto/Imenekato:

Tweeme mene nëerahtëtan  ipëkënton pataton wararën pëe iwëpïhpëtomohtao ma namo akoronmato nehtan CI ja US 10,000 Amerikaan ikarahkuri iwararëne irë karahkuri ke projekt tïnïrïkon rïtome iijane. Ma serë tïrëen programma rïto nehtan 1 iranta apo irëme nipitëtan maart 2021 pëe februari 2022 ponarën.

Imoito iwehto mëesan apon rëken tïwehporë nai:

 • Tarëno wëri 18 jaar man irantato tahken irë irantato iwaenton marë.  
 • Tïweisanton serë patahtomohtaonme ahtao ipata: Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Peru, Guyana, Suriname.
 • Ma panpira  pata akoronmaneton organisatie  inmenuhtëhpë iwenjan kure inïrï iwehtohpë  of pata ponton akërë orokomanton panpira marë kure iwehto pë iponohto.
 • Kurano tïpatonoro telefoon apëine iwenjan ma internet apëine marë.
 • Wapo banku rïpoto irasantëto ija.
 • Ëenkunmanta tïtëtëtohpë  tïwërën pata pona.

Atï wïrïjan jiweise wï ahtao?

 

Ekarama panpiraton kure kaarime tïrïhpë awaintaonken tïrëen monome iwehto  enepohtohton rïto:

 • Iponohpo formulier euhtontëhpë wïtoto tokoronmasan karahkurike iponohpone ja.
 • Eka emënpoto kure erahtëhpëme iwehto formulier euhtontëhpë tarënoman organisatie ja of patapon ja serëton iwehto iponohpone wïtoto inekantëkon rïto

Epinënpo itënka ëka ekaramato formulier (sollicitatieformulier) downloaden tïrïtome ëëja:

 

SEMPO DOWNLOADEN TÏRÏ

 

Ëka ekaramato rïto nai 24 januari 2021 pona rëken irë enohkë serë email tae lideresindigenas@conservation.org