Vượn Việt Nam đang trên bờ vực tuyệt chủng

5/21/2012

 
Thông cáo báo chí
 
 
Vượn Việt Nam đang trên bờ vực tuyệt chủng
 
Hãy bo tn khn thiết đ cu lấy m trong s sáu loài vượn của Việt Nam đang trên bờ vực tuyệt chủng
 
Ni, Vit Nam (Th 2, 21/5/2012) - Nghiên cu toàn din đu tiên v Vượn ti Vit Nam trong vòng 10 năm qua cho thy ba trong s sáu loài (vượn đen Đông Bc, vượn đen Tây Bcvượntrng) đang bên b vc tuyt chng, s lượngth ca chúng đang b suy gim nghiêm trng.
 
n phmHin trng bo tn Vượn Vit Nam do T chc Bo tn đng thc vt hoang dã quc tế (FFI) và T chc Bo tn quc tế (CI) đng xut bn s được phát hành trong ngày hôm nay. n phm này nêu rõ vic suy gim qun th các loài Vượn Vit Nam trong vòng 10 năm qua. Thc trng cho thy s lượng các loài vượn đã gim đi đáng k so vi trước đây, ch còn li mt s qun th còn sót li mt s khu bo tn. Phn ln nguyên nhân là do chúng đã không được bo v hiu qu.
 
Ông Ben Rawson- Chuyên gia Linh trưởng Vùng thuc Chương trình Greater Mekong ca T chc CI, Điu phi viên Nhóm Chuyên gia Linh trưởng , Indonesia cho biết Vit Nam hin là khu vc sinh sng quan trng ca sáu loài Vượn quan trng ca thế gii và chúng đu đang b đe da tuyt chng”.
 
Nhn thc ca người dân v hin trng các loài vượn rt thp, đây là nhân t chính nh hưởng ti vic suy gim nghiêm trng các loài này, hin vn đang tiếp tc din ra. Ông Rawson cho biết thêm“Người dân, đi tác đa phươngđc bit là chính quyn đa phương cn phi nhn thchơnh tr bo v các qun th đang b đe do tuyt chng này. Mc dù theo pháp lut Vit Nam, Vượn được bo v mc cao nht nhưng không phi mi nơi cán b thc thi pháp lut và người dân đa phương đu tuân th nghiêm túc. Hin nay, các loài vượn ch yếu sng gii hn trong các khu bo v, trong đó mt vài qun th loài đang b suy gim ti mc trong tương lai gần chúng khó có th tồn tại và phát triển”.
 
Ông Rawson cho biết “Ngăn chn nn săn bt và buôn bán bt hp pháp đng vt hoang dã là bin pháp chính đ bo v các loài vượn quí hiếm ca Vit Nam. Săn bt và mt môi trưòng sng đã và đang làm cho các qun th vượn b suy gim mnh. Sinh cnh sng ca chúng trong các khu bo v liên tc b mt đi do vic đn g, m rng đt nông nghip và xây dng cơ s h tng như xây nhà máy thu đin và m đường. To điu kin thun li cho th săn, lâm tc xâm nhp vào rng, đng thi làm gim kh năng di chuyn ca các qun th vượn. Đây là nhng vn đ chính trong vic bo tn vượn trong c nước”
 
Mt sinh cnh sng cũng là nguyên nhân phá v các qun th vượn, chia ct chúng thành nhng qun th nh và d b tn thương hơn. Nn săn bt, mua bán đng vt hoang dã vn đang là vn nn do nhng nhu cu buôn bán làm sinh vt cnh và vic tin vào kh năng mt s loài đng vt hoang dã có th làm v thuc cha được bnh.
 
Tiến s Ulrike Streicher, Bác s thú y, Qun lý Chương trình Linh trưởng ca FFI Vit Nam cho biết “Tt c các mi đe da ti vượn đu là do con người - mt môi trường sng, nn săn bt và sinh cnh  b chia ct. Đ phát trin được, các qun th vượn cn mt khu vc rng đ ln mà hin nay còn li rt ít Vit Nam. Vic bo v Vượn cn được ưu tiên hàng đu ti Vit Nam. Thành công nh bé mà chúng tôi đt được ti đa phương trong bo tn vượn như ti Khu bo tn Vượn Cao Vít ti Cao Bng đã chng minh chúng ta có th  hy vng. Tuy nhiên vn còn rt nhiu vic cn phi làm.”
 
Hin trng bo tn ca các loài vượn ca Vit Nam có th xem như mt ch s cho hin trng đa dng sinh hc và môi trường t nhiên ca quc gia.
 
Theo ông Paul Insua – Cao, Qun lý D án ca FFI v Bo tn Vượn ti Lào và Vân Nam, Trung Quc “Đa lý ca Vit Nam đã to nên đa dng sinh hc đc đáo và vì vy s đa dng ca các loài Vượn Vit Nam cũng không phi là ngoi l. Chúng sng ch yếu trong nhng khu rng t cn nhit đi thuc vùng rng núi phía Bc, nơi vào mùa đông trên đi cao có thi tiết lnh cho ti nhng khu vc rng đt thp, nhit đi gió mùa phía Nam. Đáng bun là s tn sinh ca hu hết các qun th vượn ca Vit Nam đu đang b đe da nghiêm trng ging như phn ln các đng vt hoang dã, quí hiếm trong c nước
 
Ông Nguyn Mnh Hà, Cán b nghiên cu ca Trung tâm nghiên cu môi trường và Tài nguyên sinh vt, Đi hc quc gia Vit Nam cho biết “Ti hu hết các vùng phân b vượn ca Vit nam, các qun th vượn được biết đến đu đang trong tình trng có nguy cơ b tuyt chng. Mt vài nơi chúng được báo cáo là đã tuyt chng. Tt c các loài vượn Vit Nam đang trên b vc tuyt chng. Chúng ta phi hành đng ngay nếu không con cháu sau này ca chúng ta s không có cơ hi nhìn thy vượn trong môi trường t nhiên na. Vượn là loài đng vt vô cùng hin lành và đáng yêu. Chúng không làm hi ai mà ngược li mang đến cho chúng ta v đp, tiếng hót vui nhn cũng là h hàng gn nht vi con người so vi các đng vt khác. Nếu tương lai ca các loài vượn Vit Nam không được đm bo, thì đa dng sinh hc khác ca Vit Nam, môi trường sng ca con ngưòi cũngb đe da.
 
Năm ngoái, cá th tê giác cui cùng ca Vit Nam đã chết, điu này cũng đng nghĩa là mt phân loài tê giác ca khu vc Đông Nam Á đã b tuyt chng. Các loài vượn ca Vit Nam cũng đang b đi din vi qui cơ b tuyt chng. Đ cu chúng cn có thêm ngun ngân sách, năng lc k thut, ci thin công tác qun lý các khu bo tn và bo tn đa dng sinh hc và quan trng hơn c là cn có s chuyn biến tích cc và cp tiến v thái đ ca các cơ quan chính ph cũng như ca người dân đi vi tài sn quc gia quí giá này.
 
Cun Đánh giá thc trng bo tn các loài vượn Vit Nam đã cp nht thêm cho cuốn Đánh giá năm 2000. Sau hơn mười năm, báo cáo này c gng đánh giá các xu hướng tn ti và phát trin ca các qun th tng loài vượn ti Vit Nam, đng thi đánh giá tính hiu qu ca các n lc bo tn t trước ti nay và đưa ra nhng đ xut cn ưu tiên đu tư bo tn đâu. Cun đánh giá này cũng là mt phn ca sáng kiến trong khu vc, bao gm kế hoch hành đng Lào và tnh Vân Nam, Trung Quc.
 
###
 
Hin trng bo tn các loi Vượn ti Vit Nam.  Fauna & Flora International/Conservation International, Hà Ni, Vit Nam được đăng trên trang web dưới đây:  http://www.Conservation.org/Status_of_Gibbons_Vietnam
(Suggested citation: Rawson, B. M, Insua-Cao, P., Nguyen Manh Ha, Van Ngoc Thinh, Hoang Minh Duc, Mahood, S., Geissmann, T. and Roos, C. 2011. The Conservation Status of Gibbons in Vietnam, Fauna & Flora International/Conservation International, Hanoi)
ISBN 9781903703298
 
Có th ti ni dung ti
 
Tải ảnh tại: http://smu.gs/JhpZ0R
 
Tải tiếng vượn hót tại : ftp://mediaguest:conservation2@visual.conservation.org
 
Đ biết thêm thông tin, xin liên h:
 
T chc Bo tn quc tế (CI):
 
Ông Ben Rawson, Chương trình Greater Mekong, Điu phi viên nhóm chuyên gia linh trưởng, Đông Dương, Mobile: +84 (0) 91509 5342, Email: brawson@conservation.org
 
Emmeline Johansen, Qun lý Truyn thông vùng Châu Á Thái Bình Dương, T chc CI Mobile: (+64) (0) 2777 93401, E-mail:  e.johansen@conservation.org
 
T chc Bo tn đng thc vt hoang dã quc tế (FFI)
 
Ông Paul Insua-Cao, Qun lý d án bo tn Vượn Cao Vít ti Lào và tnh Vân Nam, Trung Quc
Mobile: + 856 (20) 5628 5761, until 26 May, after that +84-168 444 6108, E-mail:
paul.insua-cao@fauna-flora.org
 
Tiến s Ulrike Streicher, Qun lý Chương trình Linh trưởng
Đa ch: 340 Nghi Tàm, Hà Ni, Vit Nam,
Mobile:  +84 (0) 1675344340 E-mail:
Ulrike.streicher@fauna-flora.org
 
Một số thông tin về Tố chức biên soạn:
 
T chc Bo tn quc tế (CI) — Xây dng mt nn tng vng chc v khoa hc, s hp tác và tác nghip ti đa bàn, CI h tr cho các t chc xã hi bo vmôi trường thiên nhiên, đa dng sinh hc toàn cu một cách chuyên nghip và bn vng, vì s tn ti và phát trin vng mnh và lâu dài ca con người. Thành lp năm 1987, CI có tr s chính ti Washington, DC  và có gn 900 nhân viên làm vic ti hơn 30 nưc trên c 4 châu lc, hp tác vi trên  1.000 đi tác trên toàn thế gii. Đ biết thêm thông tin, tham kho ti http://www.conservation.org/www.conservation.org và cùng chúng tôi trên Twitter: @ConservationOrg or Facebook: www.facebook.com/conservation.intl  
 
T chc Bo tn đng thc vt hoang dã quc tế (FFI) là t chc bo tn được thành lp đu tiên trên thế gii, t năm 1903. T chc FFI hành đng nhm bo tn nhng loài và các h sinh thái b đe da trên toàn cu, la chn nhng gii pháp bo tn bn vng, có nn tng khoa hc và vì con người. FFI có mt trên hơn  40 quc gia trên toàn cu.www.fauna-flora.org
 
Quĩ Arcus - Thành lp năm 2000 do Jon Stryker, Quĩ Arcus là quĩ có uy tín toàn cu, tiên phong làm rõ công bng xã hi và các vn đ v bo tn. Thông qua các chương trình v Kh Gi nhân trong đi sng hoang dã ca mình, Arcus phn đu đ bo v các loài kh gi nhân khi b tuyt chng và các sinh cnh sng ca chúng được qun lý mt cách bn vng và phát trin đng thi gn kết hài hòa vi các mc tiêu phát trin.
 
Sáng kiến Bo tn Nowak-Sprague Đông Nam Á
Sáng kiến Bo tn Nowak-Sprague Đông Nam Á (NSSEABI) là sáng kiến ca gia đình Nowak-Sprague thành lp nhm bo tn đa dng sinh hc và nhng vùng nguyên sơ trên trái đt mà vn đm bo tính nhân đo trong khu vc Đông Nam Á. NSSEABI tài tr cho nhng t chc đang ht đng và hp tác vi T chc Bo tn quc tế and và T chc Pathfinder quc tế ti Vit Nam, tp trung cho các d án bo tn linh trưởng phát trin con người.
 

Request an Interview

,

,

Related Content

Other Media